Etibar Seyidzadə

 • Etibar Seyidzadə

 • Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları

  Vəzifəsi: Baş müəllim

  Doğulduğu tarix: 13 Jan 1970

  Ailə vəziyyəti: Evli

  Daxili telefon: 318

Təhsil


 • Magistratura

  • Azərbaycan Texniki Universiteti, Hesablama maşınları kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri, Diplom no: AB-I 010935

İş təcrübəsi


 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi, Baş müəllim (Oct, 2003 - İndiyə qədər)
 • Qafqaz Universiteti, Hesablama Mərkəzinin müdiri (Sep, 1999 - Dec, 2000)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi, Müəllim (Oct, 1997 - Oct, 2003)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi, Kompyuter operatoru (Feb, 1994 - Oct, 1997)

Nəşrlər


 • Сеидзаде Э.В. , Seyidzadə E. Формы организации взаимосвязи «ученик-компьютер» в компьютерных обучающих программах. Научно-технический журнал "Вестник Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая", Алматы/Казахская Республика. Qırğizistan. 2014;№ 2 (46):6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai məktəbdə İnformatika fənninin tədrisində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində kompyuter təlim proqramlarından istifadəyə dair metodik tövsiyələr. “Təhsildə İKT”. 2011;№ 2:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. e-Təhsil və kompyuter təlim sistemlərinin layihələndirilməsi mərhələləri. “Təhsildə İKT”. 2010;№ 2:11
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformatikanın kompüter vasitəsilə proqramlaşdırılmış tədrisi yolları. “Təhsildə İKT”. 2010;№ 1:7
 • Buniyatova A.L. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai mәktәbdә informatikanın tәdrisindә kompüter oyun proqramlarından istifadә imkanları və yolları. “Təhsildə İKT”. 2009;№. 2:15
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarının təlim prosesinə daxil edilməsinin psixoloji-pedaqoji məsələləri. “Təhsildə İKT”. 2009;№. 1:13
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai məktəbdə informatikanın tədrisində müxtəlif oyun metodikalarının istifadə edilməsi. Journal of Qafqaz Universty. 2007;No:19:12
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarında şagird-kompüter qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili formaları. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2005;No.5 (609):8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətdə rolu və perspektivləri. “Journal of Caucasian Studies”. 2004;No 1:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açıq sistemlər üzərində qurulan kompüter təlim proqramları – metodik yanaşma. “Journal of Qafqaz University”. 2004;No 14:13
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təsviri sənət dərslərində kompüterdən istifadə. “İbtidai Mәktәb və Məktəbəqədər Tərbiyə”. 2004;No.1 (166):5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təlim texnologiyaları və kompüter dəstəkli təhsil. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2003;No.4 (596):11
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter tәlim proqramları. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2001;No.4 (584):6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformasiya texnologiyalarının tәlim prosesinә inteqrasiyası . “Azәbaycanın Әmәkdar Elm xadimi professor Ә.Ә.Abdullayevin 70 illik yubiley xatirәsinә hәsr olunmuş elmi әsәrlәrin mәcmuәsi. 2001;1:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Tәlim mәqsәdli proqram tәminatı vә kompüter tәlim texnologiyaları. “Journal of Qafqaz University”. 2000;No 6:8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Rәsmxәttin kompüter vә digәr texniki vasitәlәrlә proqramlaşdırılmış tәdrisi. “Journal of Qafqaz University”. 1999;N 2:8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter dәstәkli tәdris. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 1998;No.5 (567):4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter sistemi tәhlükәsizliyinin qiymәtlәndirilmә prinsiplәri. “Journal of Qafqaz University”. 1998;No 2:15
 • Novruz B, Seyidzadə E. Kompüterdәn istifadә haqqında. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 1997;No.6 (562):8
 • Beynəlxalq konfranslar

 • E.V.Seyidzade , Ş.Mehdiyev , A.Z.Adamov , Seyidzadə E. Good Practice of Data Modeling and Database Design for UMIC. Course Registration System Implementation. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” VII Beynəlxalq konfransın materialları. Azərbaycan. Oktyabr 2013:4
 • Adamov A.Z. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Ümumtəhsil məktəblərində İnformatika dərslərində layihə təlim metodundan istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” V Beynəlxalq konfransın materialları. . Azərbaycan. Oktyabr 2011:5, url: [1]
 • Seyidzadə E, Paşa N. Qloballaşan dünyada informasiya iqtisadiyyatı və şirkətlərin idarə edilməsində onun əhəmiyyəti. Qloballaşma Prosesinde Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər 3-cü Beynəlxalq Kongres. Azərbaycan. Noyabr 2010
 • Seyidzadə E.V. , Paşa N.H. , Seyidzadə E. Qloballaşan dünyada informasiya iqtisadiyyatı və şirkətlərin idarə edilməsində onun əhəmiyyəti. Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, İqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər, III beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2010:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açiq sistemli kompüter təlim proqramlarının hazırlanması və istifadə mərhələləri. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” III Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2009:5
 • Seyidzade E.V. , Seyidzadə E. Methods of Using Computer Instruction Programs in Teaching Informatics. “High Technology in Education System Advancement and Current Trends in Teaching Methodology”, International Scientific Conferance. Türkmənistan. Noyabr 2008:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Uşaq ədəbiyyatının tədrisində kompüter təlim proqramlarından istifadənin yolları. “Türk xalqları ədəbiyyatı” II Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı konqresi. Azərbaycan. Noyabr 2008:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarının reallaşdırma prosesi və təlim prosesində mərhələli istifadə yolları. “İdarəetmə və optimallaşmanın sənaye tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. İyun 2008:6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təlimin idarə edilməsində kompüter təlim proqramlarına olan tələblər. “Təhsildə qloballaşma və İKT”, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. May 2008:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter dəstəkli təlim üzrə müəllim kadrlarının hazırlanması və fənn müəllimlərinin təlimi prosesinin səmərəli təşkili yolları. “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2007:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüterlərin təlim prosesinə daxil edilməsinin elmi-metodiki, psixoloji-pedaqoji əsasları. “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2007:7
 • X. İsmayılov , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarının hazırlanmasında temel yöntemler. “Electrical, Electronics $ Computer Engineering Symposium And Exhibition NEU-CEE 2001”. Şimali Kipr. May 2001:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açık sistemlәr üzәrindә qurulmuş kompüter tәlim proqramları. “Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе”. Azərbaycan. Aprel 2001:2
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. About use of video-computer means in problem training. “Second international symposium on mathematical & computational applications“. Azərbaycan. Sentyabr 1999:1
 • Milli konfranslar

 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. e-Təhsilin texnoloji əsasları. “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” mövzusunda Respublika elmi-metodik konfransı. May 2010:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarına yeni baxış. “İnformasiya texnologiyaları və tətbiqi proqramlar” mövzusunda gənc tədqiqatçılar və tələbələrin II Respublika konferansı. May 2002:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai vә mәktәbәqәdәr tәhsildә kompüterdәn istifadә. “Aspirantların vә gәnc tәdqiqatçıların VII respublika elmi konferansı”. May 2001:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Monitor ekraninin usaqlar tәrәfindәn qavranması. “N.Tusinin 800 illiyinә hәsr edilmiş Respublika elmi konferansı”. Aprel 2001:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter oyun proqramları kiçik yaşlı uşaqların psixo-estetik inkişaf vasitәsi kimi. “Aspirantların vә gәnc tәdqiqatçıların VI respublika elmi konferansı”. May 2000:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter tәlim proqramlarının hazırlanmasının әsas istiqamәtlәri. “İnformasiya texnologiyası vә tәtbiqi proqramlar” mövzusunda aspirant vә tәlәbәlәrin I respublika elmi konferansı. May 2000:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Qafqaz Universitetindә tәlim vә idarәetmә prosesindә YİT-dәn istifadә edilmәsi. "New Information Technologies in XXI”. Mart 2000:1
 • Kitablar

 • Seyidzadə E, Babayev A, Həsənov Ə. Kompüterin əsasları. şərq-qərb. Bakı/Azərbaycan. 2015:132
 • E.V.Seyidzadə , G.Z.Verdiyeva , M.N.Əlizadə , Seyidzadə E. Microsoft Excel 2007. . Bakı/Azərbaycan. 2012:200
 • Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Salmanova M.Ə. , Seyidzadə E. İnformatika (mövzular, suallar və testlər). \"Səda\". Bakı/Azərbaycan. 2012:552
 • Babayev A.B. , Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E. Kompüterin və hesablama texnikasının arxitekturası. “Səda”. Bakı/Azərbaycan. 2011:648
 • Seyidzadə E.V. , Oral T. , Seyidzadə E. Magistraturaya hazırlıq-məntiq və informatika. Araz yayınları MMC. Bakı/Azərbaycan. 2009:464
 • Seyidzadə E.V. , Babayev A.B. , Seyidzadə E. Fərdi Kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları. YEK Production. Bakı/Azərbaycan. 2008:280
 • Səmədov V.S. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnternet. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2007:292
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Windows XP. MSV Nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2007:236
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Adobe PhotoShop cs. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:364
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Word XP. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:248
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. CorelDRAW 12. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:280
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Excel XP. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:360
 • Seyidzadə E, Babayev A. Kompüterin Element Vasitələri. TS Mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2006:261
 • Salmanova M.Ə. , Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Abbasov Ə.M. , Seyidzadə E. İnformatika və Kompüterləşmənin Əsasları. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:880
 • Mahmudov R.A. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Sumqayıt şəhər orta ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin kompüter təlimi layihəsi, “Kompüter Təlimi”. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2005:308
 • Şabanova S.Ə. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft PowerPoint XP. Orxan. Bakı/Azərbaycan. 2005:162
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft PowerPoint. Orxan. Bakı/Azərbaycan. 2005:32
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2004:302
 • Əliyev M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Word-də Məşğələlər. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2004:128
 • Əliyev M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə İşlənməsi – Microsoft Excel . Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2004:292
 • Seyidzadə E.V. , Əliyev M.N. , Seyidzadə E. Yazmağı Öyrənək – Microsoft Word . İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2003:358
 • Həsənova H. , Seyidzadə E.V. , Əliyev M.N. , Seyidzadə E. Kompüterləşmənin Əsasları. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2003:422
 • Hüseynova A.D. , Seyidzadə E.V , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E. Kompüter Təlimi. İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2002:346
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Windows 98. İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2002:200
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Word 2000. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2001:244
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Excel 2000. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2001:252
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Bilgi İşlәmә Giriş. AXTİİ. Bakı/Azərbaycan. 2000:96
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Word 97. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1999:236
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Windows 95. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1998:194
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Excel 97. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1998:212
 • Bayram A. , Nayir A. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Electronics Dictionary (Englısh-Turkish-Azerbaijani-Russian). FONO. İSTANBUL/Türkiyə. 1997:556
 • Seyidzadə E.V , Vasifov Z.V. , Seyidzadə E. Windows sistemi. Maarif. Bakı/Azərbaycan. 1995:216

Layihələr


 • "İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və uşaqlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşması", Multimedia Mərkəzi, Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, Təhsil Nazirliyi Təhsil sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi, təlimçi (18 Nov 2011 - 18 Nov 2011);
 • "Sumqayıt şəhər və Abşeron rayon ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin Veb layihələndirilməsi üzrə təlimi", Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Təhsil şöbəsi, Abşeron rayon Təhsil Şöbəsi, Layihə rəhbəri, Təlimçi (10 Mar 2010 - 25 Apr 2010);
 • "Xırdalan şəhər və Abşeron rayon ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin komyuter təlimi", Qafqaz Universiteti, Abşeron Rayon Təhsil Şöbəsi, Layihə rəhbəri, Təlimçi (01 Nov 2009 - 10 Jan 2010);
 • "Sumqayıt şəhər və Xızı rayonu ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin Veb layihələndirilməsi üzrə təlimi", Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Təhsil şöbəsi, Layihə rəhbəri, Təlimçi (11 Apr 2009 - 17 May 2009);
 • "Microsoft Vista, Microsoft Office Azərbaycan dilində lokalizasiyası", Microsoft, SINAM, Tərcümə qrupunun üzvü (01 Jan 2007 - 01 Aug 2007);
 • "Sumqayıt şəhər orta ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin komyuter təlimi", Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər Təhsil Şöbəsi, Azərbaycan Avrasiya Fondu, Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Koordinator, Təlimçi (21 Oct 2005 - 27 Dec 2005);

Elmi qurum və Təşkilatlar


 • "IEEE" - 15 Dec 2011
 • "ACM" - 01 Sep 2005

Sertifikatlar və mükafatlar


 • "Certificate of Completion Java Fundamental and Programming", ORACLE Academy - 2015
 • "ECDL Foundation Certificate awarded to ... has successfully completed the ECDL certification (modules 1-7)", ECDL Foundation - 2014
 • "Fəxri Fərman - Azərbaycanda təhsilin inkişafi sahəsində xidmətlərinə görə ", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - 2013
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında IV yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz U7 komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2012
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında III yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz U3 komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2012
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Programmers komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competition, Kutaisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competition, Kutaisi/Georgia (III DIPLAMA)", Association of Support of Programming - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 3 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competation, Kutaisi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming - 2012
 • "CERTIFICATE of PARTICIPAITION- ... has participation in the Training of Trainers Workshop on Primer Series on ICTD for Youth Primer 1: An Introduction to ICT for Development", UNITED NATIONS APCICT-ESCAP - 2012
 • "CERTIFICATE of PARTICIPAITION- ... has participation in the Tutoring Session on MODULE 1 "The Linkage between ICT Applications and Meaningful Development" & MODULE 2 "ICT for Development Policy, Process and Governance"", UNITED NATIONS APCICT-ESCAP - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2012, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2012, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2012-2013, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2012-2013, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2012
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Tələbələrin Respublika fənn olimpiadasının İnformatika bölməsinin işində davamlı və məhsuldar fəaliyyətinə görə təltif olunur", Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyindən - 2012
 • "CERTIFICATE of PARTICIPATION First International Workshop on Information Security hold by Qafqaz University between 19-20 June 2012", IEEE Computer Society Azerbaijan Chapter, Qafqaz University, Lancelot Institute, BM Technologies, Bitdefender - 2012
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2011-2012, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2011
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2011-2012, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2011
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Programmers komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2011
 • "DİPLOM - İKT üzrə kitab nominasiyası üzrə III yer (Fərdi kompyuterin element vasitələri və periferiya qurğuları - dərs vəsaiti)", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2010
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2010-2011, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2010
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında IV yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2010
 • "CERTIFICATE - Jury Member of the IV INEPO EUROASIA organized in Baku on April 7-11, 2010 ", INEPO EUROASIA - 2010
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2010, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming - 2010
 • "CERTIFICATE - ... has successfully complated the InWent programme Institution Building and Human Resource Development for eLearning in the Caucasus (June-November 2009)", InWEnt - 2009
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2009-2010, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2009
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2009-2010, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2009
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında II yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2009
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2009, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2009
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 3 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2009, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2009
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2008-2009, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2008
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2008-2009, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2008
 • "CERTIFICATE - The participation of in the English language course on level: Intermediate", Master Class - 2008
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2008
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2008, Collegiate competition, Batumi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming - 2008
 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi - 2007
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2007-2008, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2007
 • "Fəxri Fərman - Azərbaycanda təhsilin inkişafi sahəsində xidmətlərinə görə ", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - 2007
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2007-2008, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2007
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2007, Collegiate competition, Batumi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming - 2007
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2007, Collegiate competition, Batumi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming - 2007
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2006-2007, Asia Programming Contest Tehran Site (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2006
 • "DİPLOM - II Respublika Kitab Satış-Sərgisi çərçivəsində OXUCU SEÇİMİ nominasiyası üzrə I mükafata layiq görülmüşdür (İnformatika və kompyuterləşmənin əsasları - dərslik)///www.kitabklubu.org/sergi_arxivi2.htm", Kitab Klubu - 2006
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2005-2006, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2005
 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2005-2006, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) - 2005
 • "CERTİFİKA - 04.11.2000-02.12.2000 tarixleri arasında Hizmetiçi Eğitim Kursunda Yönetim Organizasyon, İş Hayatında Davranış ve Oryantasyon seminerlerinde katıldığına göre", Qafqaz Universitesi - 2000

Ən son keçdiyi dərslər


 • "Obyektyönlü proqramlaşdırma", Bakalavriat
 • "İnformatika", Bakalavriat
 • "İnformatikanın tədrisi metodikası", Bakalavriat
 • "Alqoritmlərin analizi və layihələndirilməsi", Magistratura
 • "Verilənlər strukturu və alqoritmlər", Bakalavriat
 • "Proqramlaşdırmanın Əsasları", Bakalavriat

Kompyuter bilikləri


 • C, C++, Java, C#, Phyton proqramlaşdırma

Dil bilikləri


 • İngilis - Yaxşı
 • Türk - Yaxşı
 • Azərbaycan - Səlis (Ana dili)
 • Rusca - Yaxşı