Defenced master thesis


Açıq Açar infrastrukturu və Azərbaycan modeli

Adi differensial tənliklərin ədədi və təqribi həll alqoritmləri və analizi

Ali təhsil müəssisələrində elektron idarəetmə sistemlərinin analizi

Android platformasında NFC texnologiyası əsasında mobil ödəmə sisteminin layihələndirilməsi

Auditoriya dərslərində interaktiv cavabların alınması və dəyərləndirilməsi

Azərbaycan dilində olan mətnlərin avtomatik morfoloji təhlilinin aparılması üçün riyazi və proqram təminatının işlənməsi

Azərbaycan dilində yazılmış mətnlərdə orfoqrafik səhvlərin aşkar edilməsi və korreksiyası üçün proqram təminatının yaradılması

Azərbaycan dilinin tezlik lüğətinin hazırlanması üçün riyazi üsulların tədqiqi və proqram təminatının işlənməsi

Azərbaycan Respublikasında Elektron imzanın internet bank sisteminə inteqrasiyası

Böyük həcmli verilənlərin Apachi Hadoop platformasında idarə edilməsi və təhlili

Bulud texnologiyalarında ipv6-nın tətbiqi məsələləri

Bulud texnologiyalarında klasterlər arasında əlaqələrin analizi

Bulud texnologiyasinda verilənlərin paylanılmasının analizi

Bulud texnologiyasında Web serverlərə kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin tətbiqi metodlarının analizi

Cloud verilənlər bazasında məlumatın effektiv əldə edilməsi üsullarının analizi

Coğrafi informasiya sistemləri vasitəsilə nəqliyyat vasitəsinin izlənməsi

CV məlumat sistemində qeyri-səlis obyekt yönümlü verilənlər bazası modelinin tətbiqi

Differensial tənliklərdə çətin məsələlərin araşdırılması və Maple proqramı vasitəsilə həlli

Domen adlarında istifadə olunan unifikasiya olunmuş ümumitürk kodlar sistemi

Dövlət orqanlarında elektron növbə sisteminin tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun araşdırılmasının optimizasiyası

E-dövlətdə təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları (PKI texnologiyası nümunəsində)

E-Dövlətə məxsus veb resurslarda e-xidmət strukturunun işlənilməsi

Elektron musiqi öyrətmə sistemində musiqi səslərinin müqayisəsinin tətbiqi üsullarının işlənməsi

Elektron sifariş sisteminin layihələndirilməsi və optimal çatdırma problemləri

ERP sistemlərində biznes proseslərinin optimal idarə olunması

ERP sistemlərində modulların inteqrasiya prosesinin idarə olunması

ERP sistemlərində verilənlərin əldə olunması və emalı

Eşitmə və danışma qüsurlu uşaqlar üçün təlim portalının layihələndirilməsi

Görmə qüsurlu uşaqlar üçün e-təhsil veb portalının lahiyələndirilməsi

GPS və GSM texnoogiyaları və mikroprosessorlu sistemlər vasitəsilə təcili yardım koordinasiya sisteminin layihələndirilməsi

Həndəsədə avtomatlaşdırılmış isbatlar və yeni teoremlərin tapılması

İnformasiya təhlükəsizliyini təmin edən kriptoqrafiya vasitələrinin təyini və tətbiqi

İnformatika fənni üzrə elektron təhsil portalının yaradılması

İnsan qaynaqları informasiya sistemində qeyri – səlis sorğuların modelinin qurulması və tətbiqi

İnternet bankinq sistemində təhlükəsizlik məsələləri

İnternetdə trafiklərin çoxkriterili ötürmə məsələsi

Java əsaslı veb texnologiyaların müqayisəli tədqiqi və tətbiqi

Java proqramlaşdırma mühitində təhlükəsiz proqram təminatinin hazirlanma texnologiyalari və bank sektorunda tətbiqi

JSP, Servlet və digər Java texnologiyalarından istifadə etməklə müəssisələrin informasiya sisteminin hazırlanması

Kiçik və orta həcmli müəssisələr üçün İnformasiya Sistemləri arxitekturası

Komputer dəstəkli surət tanıma alqoritminin və proqramının layihələndirilməsi

M/M/C/K modelli kütləvi xidmət sistemlərində kanalların utilizasiyasının yaxşılaşdırılması

Machine Learning və Natural Language Processing tətbiqi ilə Azərbaycan dilində yazı xətalarının müəyyənləşdirilməsi

Methods and algorithms for education communities social networks

Methods and frameworks for developing standartize electronic library system in cloud computing

Məlumatın aşkarlanması alqoritmləri və onların tətbiqi

Məlumatların analitikası əsasında təhlükəsizlik müdaxilələrin təyini sistemi və Bulud infrastrukturunda tətbiqi

Mobil robotda obyektlərin tanınması

Mobil veb platforması vasitəsi ilə robotların idarəedilməsi üsulları və freymvörkləri

Mövzu yönümlü veb indeksləmə və vakansiya axtarış sistemində tətbiqi

Müəllimlərin ixtisasartırması və özünüinkişafı üçün  Wordpress CMS platforması üzərində elektron imtahan sertifikatlaşdırma portalının layihələndirilməsi

Oracle 12C-də verilənlərin avtomatik optimallaşdırılması və yaddaşın idarə olunması

Oracle verilnlər bazasında istifadəçi təhlükəsizliyi və bank sektoruna tətbiqi

Paylanmış fayl sistemlərinin analizi və tətbiqi

Paylanmış verilənlər bazası əsasında marketlər şəbəkəsində  qiymətlərin idarə olunması

Proqram kodlarının avtomatik qiymətləndirilməsi sistemlərinin analizi və layihələndirilməsi

Qan bankında donor verilənlər bazasının layihələndirilməsi və statistik analizi

Qeyri-səlis ədədlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirən kompüter sisteminin yaradılması

Qiymətli kağızların zaman sıralarının xaotik dinamikalarına görə təhlili

Qraf verilənlər modeli və səhiyyədə tətbiqi

Qrid hesablamanin iqtisadi sahələrdə tətqiqi

Riyaziyyatın tədrisində ağıllı lövhənin sinif müvəffəqiyyətinə təsirinin analizi və tətbiqi

Semantik veb analizi və tətbiqi üzrə informasiyanın əldə edilməsi

Simsiz şəbəkələrdə hərəkətliliyin nəticəsində əmələ gələn itkinin yaranma səbəbləri və performansa təsiri

Simsiz şəbəkələrdə məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi

Sosial şəbəkələr və veb-saytlar üzərindən marketinq və onların müqayisəli analizi

Sphinx əsaslı Azərbaycan nitqinin tanınması sisteminin qurulması

Start-up şirkətlərdə bulud texnologiyalarının tətbiqi

Şəbəkələrdə yönləndirmə və optimal marşrutun seçilməsi

Təhlükəsizliyə nəzarət üçün istifadə edilən İP kamera sistemlərində intellektual sistemin tətbiqinin və idarə olunmasının layihələndirilməsi

Tələb əsaslı protokolların marşrutlama üsullarının səmərəliliyinin artırılması və tətbiqi

Tələbə biliklərinin avtomatik ölçmə sistemlərində verilənlər bazası üzərində avtomatik dəyərləndirmə alqoritmlərinin və proqram təminatının hazırlanması

Tələbələrin biliklərinin avtomatik qiymətləndirilməsi sistemlərinin qurulmasında antiplagiat proqram paketlərindən istifadə imkanları

Tibbi müayinə kartı sistemi araşdırılması və tədqiqi

Tıxac probleminin azaldılması üçün yol hərəkətinin avtomatlaşdırılması

Transport səviyyəsində çalışan mövcud simsiz şəbəkə protokollarının müqayisəli analizi

Üçlük say sistemində 2-yə bölmə alqoritmi və onun tətbiqləri

Ümumtəhsil məktəbləri İnformatika müəllimlərinin İKT-kompetensiyası standartlarının işlənməsi

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat müəllimlərinin ixtisas artırması üçün elektron təhsil portalının layihələndirilməsi

Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin idarə olunmasında İKT-dən istifadə etməklə keyfiyyətin artırılması yolları

Veb indeksləmə prinsipləri və alqoritmlərinin tədqiqi və tətbiqi

Veb mətnlərin analiz texnologiyalarının tədqiqi və tətbiqi

Vebdən verilənlərin əldə olunması və informasiya aşkarlanması

Verilənlər bazası idarəetmə sistemlərində sorğuların optimallaşdırılması metodları və onların analizi

Verilənlər bazasında informasiya təhlükəsizliyi metodları və analizi

Verilənlər bazasında paralel əməliyyatlarda SQL sorğularının optimallaşdırılması metodları

Web 2 və Zəngin istifadəçi interfeys texnologiyalarının araşdırılması və analizi